Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

| Công trình tiêu biểu
4668
Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại Panasonic.
  • Hệ thống cáp TEL + DATA