Bệnh viện quốc tế Columbia Asia

| Công trình tiêu biểu
3972
Bệnh viện quốc tế Columbia Asia

Bệnh viện quốc tế Columbia Asia

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại Panasonic.
  • Camera Analog Vision Seri 100
  • Hệ thống kiểm soát cửa.